આણંદ સીવાય ના શહેર માંથી કોઇએ શાકભાજી નો ઓર્ડર કરવો નહી.

 • saltue

  we salute for your decision to support farmers & soldiers

  your entire money goes to farmers family and soldiers martyred fund.

  Shop Now
 • Vegetables

  Organic & Fresh

  Our products are our guarantee

  Shop Now
 • THANKS

  If you ate today, thank a farmer.

Download Our Application Today

files/Layer_54.png

Big Sale

50 % off

on Strawberry

Shop Now
files/fresh-vegetables-for-salad-86FMLP4.png

Winter Sale

30% off

Special Discount

Shop Now
files/fruit_40.png

Save

40% off

on Fruits

Shop Now

Top Savers Today

Sold Out
Alphonso Mango 12 Piece અલ્ફાન્સો કેરી

Alphonso Mango 12 Piece અલ્ફાન્સો કેરી

27000
Rs. 270.00
{"one"=>"Only {{ count }} left!", "other"=>"Only {{ count }} left!"}
Beet Root બીટ

Beet Root બીટ

1600
Rs. 16.00
{"one"=>"Only {{ count }} left!", "other"=>"Only {{ count }} left!"}
Cabbage કોબીજ

Cabbage કોબીજ

1200
Rs. 12.00
{"one"=>"Only {{ count }} left!", "other"=>"Only {{ count }} left!"}
Sold Out
Kesar Mango- Premium (9Kg) કેસર કેરી પ્રીમિઅમ

Kesar Mango- Premium (9Kg) કેસર કેરી પ્રીમિઅમ

74300
Rs. 743.00
{"one"=>"Only {{ count }} left!", "other"=>"Only {{ count }} left!"}
Lady Finger ભીંડા

Lady Finger ભીંડા

1100
Rs. 11.00
{"one"=>"Only {{ count }} left!", "other"=>"Only {{ count }} left!"}